Langkah Mendapatkan Jakpot Slot Online qqroyalbet88

นอกจากนี้ วันนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19) ออกข้อกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด qqroyalbet88 or 188thai สล็อต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ด้านการควบคุมป้องกันโรคจังหวัดลำปาง ได้การดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้ 1.ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง qqroyalbet88 or 188thai.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข 4.ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำปางทุกคนที่ไปสถานบันเทิงใน qqroyalbet88 or 188thai กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยาและอื่นๆ ให้มารับการประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น อาจเป็นชาวลำปางที่ทำงาน หรือ ศึกษาต่อที่จังหวัดอื่นและส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สถานการณ์ของจังหวัดลำปางจึงเป็นการนำเข้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาในจังหวัด ดังนั้น จังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือจากประชาชนลำปางงดหรือชะลอการเดินทางกลับภูมิลำเนา qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่เสี่ยงกลับมาฝากบุคคลที่ท่านรัก หากไม่สามารถทำได้ ขอให้ดำเนินการดังนี้


1.เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่าน qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ ลำปางชนะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวัง 2.เมื่อถึงภูมิลำเนา/ที่พัก ขอให้แสดงตัวกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.เพื่อประเมินว่าท่านมีประวัติการเดินทางที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ 3.กรณีไม่มีความเสี่ยง สามารถดำเนินชีวิตในจังหวัดลำปางได้ แต่ขอให้ยึดมาตรการ qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ กรณีมีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาส่งตัวไปตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อ และขอให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน

โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานว่าขณะนี้จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อ รายใหม่เพิ่มอีก 15 ราย รวมทั้งหมด 22 ราย กระจายอยู่อำเภอเมือง 10 ราย อำเภอแจ้ห่ม 6 ราย อำเภอเมืองปาน 1 ราย อำเภอห้างฉัตร 1 ราย อำเภอเกาะคา 1 qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อ ราย อำเภอเสริมงาม 1 ราย และ อำเภอแม่ทะ 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจแล้ว 460 ราย ผลเป็นลบ(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย และ ในวันนี้จะตรวจหาเชื้อเพิ่มอีก 470 ราย และได้ส่งทีมไปสอบสวนโรคและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว